KONFERENCIJA 2018

Organizovanjem različitih konferencija, RABEK omogućava naučnicima i stručnjacima da iznesu rezultate svojih istraživanja, uočene probleme i predloge rešenja problema.

Na konferencijama se susreću naučnici, stručnjaci i lica kojima su potrebna njihova znanja, a rezultat tih susreta su druženja, nova znanja i partnerstva.

Saznajte novosti u svojoj oblasti, razmenite mišljenja i znanja sa drugim ekspertima, iznesite rezultate svojih istraživanja i rešenja.


TEMATSKE OBLASTI


A. UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA

1. Krize
2. Krizni menadžment
3. Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
4. Upravljanje vanrednim situacijama na drţavnom nivou
5. Upravlјanje katastrofama
6. Ljudski resursi u oblasti kriznog menadţmenta
7. Stres u kriznim situacijama
8. Pravni aspekti upravljanja kriznim situacijama
9. Ekonomski aspekti upravljanja kriznim situacijama
10. Državna uprava u kriznim situacijama
11. Migracije
12. Siromaštvo
13. Proliferacija masovnog oruţja
14. Trgovina belim robljem
15. Društvo rizika

B. TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI

1. Bezbednost u kriznim situacijama
2. Bezbednosna kultura
3. Energetska bezbednost
4. Nacionalna bezbednost
5. Državna bezbednost
6. Bezbednosni menadžment
7. Ekonomski aspekti bezbednosti
8. Sistemi bezbednosti
9. Ljudska bezbednost
10. Upravljanje ljudskim resursima u oblasti bezbednosti
11. Menadžment u bezbednosti

C. SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA

1. Sistem zaštite i spasavanja
2. Civilno-vojna saradnja u kriznim situacijama
3. Komunikacija u kriznim situacijama
4. Kritična infrastruktura u kriznim situacijama
5. Zaštita kulturnih dobara u kriznim situacijama
6. Logistika u kriznim situacijama
7. Specijalizovane jedinice civilne zaštite-iskustva u radu
8. Civilna zaštita
9. Policija u kriznim situacijama
10. Terorizam i krizne situacije
11. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
12. Nadzor u sistemu zaštite i spasavanja
13. Privredni subjekti u kriznim situacijama
16. Prva i medicinska pomoć
17. Štabovi za vanredne situacije
18. Radiološko-biološko-hemijski udesi i zaštita
19. Sistem osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja uzbunjivanja

D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH SITUACIJA

1. Standardi u oblasti društvene bezbednosti
2. Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama
3. Kvalitet u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
4. Osiguranje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
5. Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa
6. Osiguranje od povreda na radu
7. Životno osiguranje

E.UPRAVLJANJE ZNANJEM I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

1. IT tehnologije u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
2. Sistemi za podršku odlučivanju
3. Simulacije
4. Učenje na daljinu (e-learning)
5. Situacioni centri
6. Geografski informacioni sistem (GIS)
7. Projektni menadţment u kriznim situacijama
6. Zaštita na radu
8. Sistem obrazovanja i vaspitanja u funkciji zaštite i spasavanja
9. Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
10. Društvene mreže u kriznim situacijama

F. SISTEM ODBRANE U KRIZNIM SITUACIJAMA

1. Uloga Vojske u kriznim situacijama
2. Vojne operacije zaštite i spasavanja
3. Vojna logistika u kriznim situacijama
4. Sistem obuke za delovanje u kriznim situacijama
5. Vojna pomoć
6. Humanitarne intervencije
7. Vojni menadžment
8. Kapaciteti sistema odbrane u kriznim situacijama
9. Civilna odbrana
10. Primena vojne tehnike u zaštiti i spasavanju
11. Upotreba helikoptera u evakuaciji
12. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji stanovništva
13. Nauke odbrane
14. Naoružanje i vojna oprema

G. UPRAVLJANJE RIZIKOM

1. Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
2. Rizik i bezbednost
3. Teorija rizika
4. Ekonomska dimenzija rizika
5. Metode procene rizika
6. Odlučivanje u kriznim situacijama
7. Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
8. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
9. Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
10. Procena ugroženosti od požara

H. ZAŠTITA OD POŽARA

1. Normativno pravna regulativa
2. Obuka i osposobljavanje
3. Sistemi zaštite od požara
4. Iskustva
5. Sredstva, oprema i uređaji
6. Zaštita od požara na nivou jedinice lokalne samouprave
7. Kategorizacija objekta prema ugroţenosti od poţara
8. Istraživanja u oblasti zaštite od požara
9. Eksplozije i zaštita od eksplozija
10. Organizacija poslova zaštite od požara

I. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U KRIZNIM SITUACIJAMA

1. Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u kriznim situacijama
2. Normativno pravna regulativa
3. Međunarodna saradnja
4. Iskustva
5. Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu
6. Zaštita na radu
7. Medicina rada
8. Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu
9. Istraživanja u oblasti BZR

J. ZAŠTITA LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

1. Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim situacijama
2. Fizičko obezbeđnje
3. Tehničko obezbeđenje
4. Detektivska delatnost
5. Obuka i osposobljavanje službenika obezbeđenja
6. Privatna vojna bezbednost
7. Organizacija poslova zaštite lica, imovine i poslovanja
8. Sistem obezbeđenja kritične infrastrukture
9. Transport vrednosti
10. Menadžment iz operativnog centra
11. Projektovanje sistema obezbeđenja

K. ŽIVOTNA SREDINA

1. Zagađivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva
2. Zaštita životne sredine u kriznim situacijama
3. Upravljanje komunalnim otpadom
4. Upravljanje medicinskim otpadom
5. Upravljanje nuklearnim otpadom
6. Procena uticaja na životnu sredinu
7. Bioterorizam
8. Tehničko tehnološki udesi
9. Nuklearni i radijacioni akcidenti
10. Održivi razvoj
11. Zagađivanje
12. Transport opasnih materija
13. Upravljanje prirodnim vrednostima