A. UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA

 1. Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou

 2. Upravljanje vanrednim situacijama na državnom nivou

 3. Upravlјanje katastrofama

 4. Ljudski resursi u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 5. Radiološko-biološko-hemijski udesi i zaštita

 6. Prva i medicinska pomoć

 7. Stres u kriznim situacijama

 8. Štabovi za vanredne situacije

 9. Pravni aspekti upravljanja kriznim situacijama

 10. Ekonomski aspekti upravljanja kriznim situacijama

 11. Državna uprava u kriznim situacijama

B. TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI

 1. Krizni menadžment

 2. Bezbednost u kriznim situacijama

 3. Bezbednosna kultura

 4. Energetska bezbednost

 5. Nacionalna bezbednost

 6. Državna bezbednost

 7. Bezbednosni menadžment

 8. Zaštita od požara

 9. Bezbednost i zdravlje na radu

 10. Ekonomski aspekti bezbednosti

 11. Sistemi bezbednosti

 12. Ljudska bezbednost

 13. Održivi razvoj

C. SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA

 1. Sistem zaštite i spasavanja

 2. Civilno-vojna saradnja u kriznim situacijama

 3. Komunikacija u kriznim situacijama

 4. Kritična infrastruktura u kriznim situacijama

 5. Zaštita životne sredine u kriznim situacijama

 6. Zaštita kulturnih dobara u kriznim situacijama

 7. Logistika u kriznim situacijama

 8. Specijalizovane jedinice civilne zaštite-iskustva u radu

 9. Civilna zaštita

 10. Policija u kriznim situacijama

 11. Terorizam i krizne situacije

 12. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti

 13. Zagadjivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva

 14. Nadzor u sistemu zaštite i spasavanja

 15. Privredni subjekti u kriznim situaci

Polja obeležena sa * su obavezna
Help Text
Help Text
Help Text
.

D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH SITUACIJA

 1. Standardi u oblasti društvene bezbednosti

 2. Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama

 3. Kvalitet u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 4. Osiguranje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 5. Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa

 6. Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim situacijama

 7. Privatno obezbeđenje u kriznim situacijama

 8. Privatna vojna bezbednost

E.UPRAVLJANJE ZNANJEM I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 1. IT tehnologije u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 2. Sistemi za podršku odlučivanju

 3. Simulacije

 4. enje na daljinu (e-learning)

 5. Situacioni centri

 6. Geografski informacioni sistemi (GIS)

 7. Projektni menadžment u kriznim situacijama

 8. Sistem obrazovanja i vaspitanja u funkciji zaštite i spasavanja

 9. Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

F. SISTEM ODBRANE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 1. Uloga Vojske u kriznim situacijama

 2. Vojne operacije zaštite i spasavanja

 3. Vojna logistika u kriznim situacijama

 4. Sistem obuke za delovanje u kriznim situacijama

 5. Vojna pomoć

 6. Humanitarne intervencije

 7. Vojni menadžment

 8. Kapaciteti sistema odbrane u kriznim situacijama

 9. Civilna odbrana

 10. Primena vojne tehnike u zaštiti i spasavanju

 11. Upotreba helikoptera u evakuaciji

 12. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji

 13. Nauke odbrane

G. UPRAVLJANJE RIZIKOM

 1. Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 2. Rizik i bezbednost

 3. Teorija rizika

 4. Ekonomska dimenzija rizika

 5. Metode procene rizika

 6. Odlučivanje u kriznim situacijama

 7. Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

 8. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 9. Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini