Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment (u daljem tekstu: Asocijacija) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno profesionalno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Kompletna i permanentna podrška i pouzdan partner javnim i privatnim subjektima, društvenim zajednicama i pojedincima u podizanju bezbednosnih sposobnosti i kapaciteta za pripremu i reagovanje u kriznim situacijama.

Vodeća organizacija koja okuplja fizička i pravna lica koja se bave poslovima bezbednosti i kriznog menadžmenta u regionu, orjentisana na razvoj bezbednosne svesti i kulture, kroz različite vrste edukacija, konferencija, okruglih stolova i drugih sistema za transfer znanja, sposobnosti i veština.

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11), na Osnivačkoj skupštini održanoj 05. 03. 2016. godine u Beogradu, usvojen je sledeći:

S T A T U T

Udruženja građana

Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment“

Oblast ostvarivanja cilјeva

Član 1.

Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment (u dalјem tekstu: Asocijacija) je dobrovolјno, nevladino i nedobitno profesionalno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Član 2.

Asocijacija svoje angažovanje u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta usmerava na:

 • jačanje ukupnih bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije u saradnji sa regionalnim, evropskim i međunarodnim organizacijama, radi prevencije i pripreme za odgovor na savremene bezbednosne izazove, rizike i pretnje,

 • integracija bezbednosnih kapaciteta, lјudske i društvene bezbednosti, subjekata u regionu u cilјu povećanja sposobnosti za prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama,

 • aktivnosti kojima će udruženim, dobrovolјnim i povezanim delovanjem građana i društvenih zajednica doprineti podizanju bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti i zaštite lјudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u regionu u redovnim uslovima i kriznim situacijama.

Cilјevi Asocijacije

Član 3.

Cilјevi Asocijacije su:

 • praćenje naučne misli u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta i doprinos razvoju iste;

 • predlaganje, razvoj i sprovođenje politika, strategija, zakona i standarda Republike Srbije, regionalnih, evropskih i međunarodnih organizacija u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta,

 • razvoj, organizacija i realizacija programa za vaninstitucionalno stručno usavršavanje građana, pripadnika stručnih službi, profesionalaca u privrednim društvima i nadležnim državnim službama, pripadnika međunarodnih organizacija za efektivnu prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama,

 • podsticanje i doprinos razvoju, transferu i primeni savremenih naučnih i iskustvenih znanja putem stručnog osposoblјavanja svojih članova i drugih učesnika u ostvarivanju lјudske, regionalne, nacionalne i društvene bezbednosti,

 • povezivanje i udruživanje stručnih i kreativnih potencijala lica koja se profesionalno bave poslovima bezbednosti i kriznog menadžmenta,

 • doprinos saradnji zemalјa u regionu i međunarodnim organizacijama putem saradnje sa organizacijama civilnog društva, razvojem bezbednosne kulture i podizanjem svesti građana i društvenih zajednica o značaju i ulozi bezbednosti u svakodnevnom životu.

Član 4.

Asocijacija će definisane cilјeve ostvarivati preduzimanjem aktivnosti:

 1. Davanje mišlјenja o zakonskim rešenjima i ostalim dokumentima, učestvovanje u javnim raspravama, pokretanje građanskih inicijativa, obaveštavanje stručne i šire javnosti o saznanjima važnim za oblast bezbednosti,

 2. Iniciranje, organizovanje i realizovanje razvojnih i primenjenih istraživanja i drugih projekata u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta,

 3. Pružanje stručne pomoći građanima, lokalnim samoupravama, privrednim organizacijama i organizacijama civilnog društva u pripremi, organizaciji i realizaciji aktivnosti u vezi sa kriznim i vanrednim situacijama,

 4. Učešće i organizovanje stručnih skupova (savetovanja, okruglih stolova, tribina, stručnih i naučnih konferencija i savetovanja) sa tematikom iz oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta,

 5. Organizovanje i održavanje kurseva, seminara, obuka i radionica za usavršavanje profesionalnih kadrova i osposoblјavanje građana, privrednih društava i ostalih subjekata za prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama,

 6. Priprema i izdavanje publikacija u cilјu razvijanja svesti i kulture bezbednosti građana u oblasti bezbednosnog i kriznog menadžmenta i smanjenja rizika od katastrofa.

 7. Uspostavlјanje saradnje sa državnim organima, naučnim i obrazovnim institucijama, privrednim i drugim subjektima i nevladinim organizacijama, radi saradnje i realizacije zajedničkih projekata,

 8. Razvoj saradnje i udruživanje sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama civilnog društva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta

 9. Razvoj i unapređenje kapaciteta Asocijacije, partnera i članova za ostvarivanje postavlјenih cilјeva.


Asocijacija svoje angažovanje u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta usmerava na:


jačanje ukupnih bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije u saradnji sa regionalnim, evropski i međunarodnim organizacijama, radi prevencije i pripreme za odgovor na savremene bezbednosne izazove, rizike i pretnje,

integracija bezbednosnih kapaciteta, ljudske i društvene bezbednosti, subjekata u regionu u cilju povećanja sposobnosti za prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama,

aktivnosti kojima će udruženim, dobrovoljnim i povezanim delovanjem građana i društvenih zajednica doprineti podizanju bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u regionu u redovnim uslovima i kriznim situacijama.